Swimming

Swimming

2019-29-04

ACTIVITIES                                   DATE

Grade VII Swimming                       16th Baisakh 2076 (29th April 2019)

Grade VI Swimming                        17th Baisakh 2076 (30th April 2019)

Grade V Swimming                         23rd Baisakh 2076 (6th May 2019)

Grade IV Swimming                        24th Baisakh 2076 (7th May 2019)

Grade VII Swimming                       25th Baisakh 2076 (8th May 2019)

Grade VI Swimming                        26th Baisakh 2076 (9th May 2019) 

Grade V Swimming                         27th Baisakh 2076 (10th May 2019)

Grade IV Swimming                        30th Baisakh 2076 (13th May 2019)